+ Załóż konto

Polityka prywatności w Serwisie perepele.pl

  1. Rejestracja w Serwisie perepele.pl nie jest obowiązkowa. Aby uzyskać dostęp do treści artykułów w tym udzielania komentarzy i ocen opublikowanych artykułów nie jest wymagana pełna rejestracja.
  2. W celu uzyskania pełnego dostępu do funkcjonalności Serwisu w tym pisania i publikowania artykułów i do korzystania z innych usług świadczonych drogą elektroniczną na stronach internetowych Serwisu, wymagane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W formularzu rejestracyjnym należy podać dane osobowe, takie jak: login, hasło i adres e-mail, niezbędne do logowania i korzystania z pełnego dostępu do Serwisu. Formularz rejestracyjny zawiera również inne pozycje, których wypełnienie przez użytkownika jest dobrowolne.
  3. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych, jak również inne dane zgromadzone automatycznie przetwarzane są z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) („ustawa o ochronie danych osobowych”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).
  4. Użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny lub w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do dotyczących jego danych osobowych oraz prawo do ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Dane zgromadzone automatycznie nie mogą być zmodyfikowane ani też usunięte.
  5. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez administratora wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisu i w celach wskazanych w formularzu rejestracyjnym. Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe wyłącznie przez administratora danych osobowych lub przez osoby przez niego upoważnione w zakresie koniecznym w związku z realizacją usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu www.perepele.pl.
  6. Serwis gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników wchodzących na strony internetowe Serwisu oraz korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa. Administrator jako wydawca Serwisu nie przekazuje i nie nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych użytkownika Serwisu innym osobom lub instytucjom bez zgody użytkownika.
  7. Korzystanie z Serwisu perepele.pl wiąże się z pobieraniem od Użytkowników informacji z plików Cookies. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu, a stosowany jest jedynie w celu dostarczania Administratorowi danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich ze stron internetowych Serwisu. 
  8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie mechanizmu cookies na innych niż strony Serwisu stronach internetowych dostępnych dla użytkowników za pośrednictwem linków umieszczonych na stronach Serwisu.
  9. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronach internetowych Serwisu.
  10. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez e-mail: kontakt@perepele.pl